Kategorie

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

POLSKI PRODUCENT

To my tworzymy jakość !

Oferujemy wyłącznie produkty

firmy:

TEL. 514 084 395

e-mail: metalwkret.szymanski@op.pl

dostawa

Regulamin i polityka prywatności

METAL-WKRET. SKLEP

 F.H.U. Metal-Wkręt 

Arkadiusz Szymański

 ul. Grzybowska 24

42-202 Częstochowa

Tel. 514 084 395

mail: metalwkret.szymanski@op.pl 

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej jest F.H.U. Metal-Wkręt Arkadiusz Szymański z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Grzybowskiej 24, 24-202 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Częstochowie – nr, NIP: 9491749923, REGON: 361315907 . Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie www.metalwkret.szymanski@op.pl  

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.


 I  DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://metal-wkret.sklep.pl
5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzenie przez klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
6. Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http:metal-wkret.sklep.pl   za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
8. Towar – produktu prezentowane w sklepie internetowym;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta, pomiędzy firmą F. H. U. ''METAL-WKRĘT '' Arkadiusz Szymański, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maj 2014 r.(Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
11. Zamówienie – oświadczenie woli  Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
12. Sprzedawca -  F.H.U.'' METAL-WKRĘT '' Arkadiusz Szymański, ul. Grzybowska 24, Częstochowa 42-202, NIP: 9491749923, REGON : 361315907
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. NR. 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 II  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://metal-wkret.sklep.pl
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez F.H.U.'' METAL-WKRĘT'' ul. Grzybowska 24, Częstochowa 42-202.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

      1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
      2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu    Internetowego;
      3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego:
      4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczeń usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowanie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią więc w rozumieniu art. 66 KC, art. 543 KC

 

III  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
      1. komputera z dostępem do Internetu,
      2. dostęp do poczty elektronicznej,
      3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
      4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji  
28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

 


1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

     1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobowe i inne prawa osób trzecich,
     2. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nieuczciwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
     3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonych oprogramowań lub urządzeń,
     4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
     5. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
     6. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu.

 


IV  UMOWA SPRZEDAŻY

W przypadku zamówienia produktów trudno dostępnych, towarów na zamówienie obowiązuję tylko przedpłata na konto.

Towar na zamówienie - wymagana jest przedpłata 100% na podstawie faktury PRO FORMA - towar na zamówienie nie podlega zwrotowi.

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://metal-wkret.sklep.pl , dokonać wyboru pomiędzy produktami lub złożyć zamówienie specjalne, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Potwierdź Zakup'' – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu rzeczy Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotycząc:

 


      1. przedmiotu zamówienia,
      2. jednostki oraz ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów ( jeśli występują),
      3. wybranej metody płatności,
      4. wybranego sposobu dostawy,
      5. czasu dostawy,
      6. danych do faktury,
      7. regulaminu,

 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonania akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Złóż zamówienie”
6. Artykuły posiadają cenę brutto z wliczonym podatkiem VAT.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
11. Zdjęcia Towaru przedstawione w sklepie internetowym są realne i przedstawiają stan rzeczywisty produktu. Jednakże towar może różnić się od prezentowanego na zdjęciu kolorem, wagą i strukturą, nie to jednak na jakość towaru, a dostarczonym Kupującemu nie może być podstawą do reklamacji.

 

V  DOSTAWA

 

Dostawa Towarów ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko przesyłką kurierską wyznaczoną przez Sprzedawcę.
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 

      1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,    

2. W przypadku nie odebrania przesyłki za pobraniem KLIENT zostaje obciążony kosztami nadania przesyłki i kosztami przesyłki zwrotnej.

3. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Towar jest wysyłany w tym samym lub następnym dniu roboczym po zatwierdzeniu przelewu czas dostawy to maksymalnie 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub do realnego wpływu środków na nasz rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem.
5. Koszty dostawy są następujące: 

    1. Kurier Patron Service;

      Waga paczki/palety Przelew/płatność online
Płatność za pobraniem 
      paczka do 30kg
17,00 zł 22,00 zł
      paleta 100kg
120,00 zł 125,00 zł
      paleta 200kg 145,00 zł 150,00 zł
      paleta 300kg 165,00 zł 170,00 zł

       Przy większej wadze zamówienia skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia kosztów wysyłki.

 

 VI CENY I METODY PŁATNOŚCI

 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszystkie inne składniki, klient ma możliwość uiszczania opłaty przelewem na numer konta bankowego, płatności w systemie PayU, płatnością za pobraniem.
1. Za pobraniem – najszybszy sposób realizacji zamówienia – towar wysyłamy w tym samym dniu roboczym lub na dzień następny, dla zamówień składanych po 13.00
2. Przelew bankowy – przesyłkę wysyłamy, gdy należność wpłynie na nasze konto. Numer rachunku na który należy dokonać przelewu środków jest podany po wstępnej weryfikacji zamówienia. Towar wysyłamy tylko po realnym wpływie środków na nasz rachunek bankowy. W przypadku przelewu termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas przelania środków i potwierdzenia realnego wpływu przez nasz bank.
3. Odbiór osobisty – co najmniej w następnym dniu roboczym od zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Odbiór osobisty realizowany w sklepie F.H.U. „METAL-WKRET'' Arkadiusz Szymański ul. Grzybowska 24, Częstochowa 42-202.


4. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
     1. przelewem na numer konta bankowego NEST BANK S.A. 23 2530 0008 2002 1063 8770 0001  F.H.U. ''METAL-WKRĘT'' Arkadiusz Szymański
     2. płatnością za pobraniem

     3. za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

       operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego    prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Klient ma 72 h od złożenia zamówienia na dokonanie przelewu. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane na podstawie braku zapłaty. Po upływie 24 h od złożenie zamówienia Klient otrzyma przypomnienie z prośbą o dokonanie przelewu.


6. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów  oraz koszt dostawy.

 


VII  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 10 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie, i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrot na własny koszt Produktu Sprzedawcy.
4. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Zdjęcia produktów wystawionych na sprzedaż, są zdjęciami poglądowymi. Rzeczy wisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktuwa mogą odbiegać od rzeczywistości. Sklep nie ponosi za zmiany dokonane przez producenta.


 VIII POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniem właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy, Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep      F.H.U.'' METAL-WKRET ''Arkadiusz Szymański ul. Grzybowska 24, Częstochowa 42-202. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (DZ. U. Nr.133 poz.883). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy w celach marketingowych tylko i wyłączniehttps://www.metal-wkret.sklep.pl  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 Zamówienia mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat.